Search

Smallart AR-GE ??zümleri

Smallart markas?, bugünün ihtiya?lar?na yar?n?n teknolojisiyle yan?tlar bulmak üzere 2003 y?l?nda do?du.

Sekt?rde fark yaratmak i?in mühendislikten fazlas?n? sunmam?z gerekti?inin bilincinde olarak; ?nce mü?terilerimizi anlamak, sonra da onlar i?in de?er yaratan ??zümler tasarlamak i?in elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve AR-GE ?al??malar?na odaklanmaya karar verdik.

HVAC sekt?ründe 1995 y?l?ndan beri edindi?imiz tecrübe ve uzmanl???, 2003 y?l?ndan bu yana Smallart markas? alt?nda geli?tirdi?imiz Kontrol ve Otomasyon ??zümleri ile mü?terilerimize sunuyoruz.

?lk y?llarda ?e?itli DDC/PLC ??zümleri geli?tirdikten sonra 2009 y?l?nda kendi bünyemizde tasar?m yapmaya ba?lad?k. Bugün, kü?ük ?l?ekli mü?terilerimiz i?in bile ?zelle?tirilmi? ve mükemmel uyum sa?layan ??zümler sunuyoruz.

Fan Coil ?nitesi, Enerji Geri Kazan?ml? Vantilat?r, Kompakt Klima Santrali, Hendek Is?t?c? ve VAV (De?i?ken Hava Hacmi) kontrol?rleri gibi farkl? HVAC ekipmanlar? i?in ?e?itli kontrol?r türlerini Smallart ürün ailesine katt?k.

Geli?tirdi?imiz haberle?meli HVAC kontrol?r modelleri, yüksek kulan?c? konforu yaratmak ve enerji tasarrufu sa?lamak üzere yurt i?inde ve d???nda hayata ge?irilen yüzlerce HVAC projesinde tercih edildi.

Modbus Organizasyonu, BACnet International, BIG-EU ve KNX Association üyesiyiz.

Geli?tirme D?ngümüz

?htiya? Analizi

Tüm Smallart ürünleri, derinlemesine yap?lan sekt?rel ihtiya? analizlerine dayan?r.

??züm Odakl?l?k

Her zaman en etkili mühendislik ??zümünü bulmaya odaklan?r?z.

H?zl? Tasar?m

?nceden test edilmi? yaz?l?m/donan?m kütüphanemiz sayesinde, ihtiya? duyulan tasar?m ?ok daha h?zl? yap?l?r.

Kaynak Planlama

Fiyat/performans oran? en yüksek ürünleri sunabilmek i?in, kaynak planlamas?na ?ncelik veririz.

Prototip Olu?turma

Mühendislik becerilerimizi üretim deneyimimizle birle?tirip prototip olu?turmay? kolayla?t?r?r?z.

Saha (On-site) Testi

Prototipleri sahada, yürütülen projeler i?inde test ederiz.

?retim

?retim süre?lerinin tamam?nda en yüksek standartlar? takip ederiz.

Operasyonel Mükemmellik

Mü?terilerimizin eksiksiz hizmet alabilmesi i?in, operasyonel mükemmelli?i hedefleriz.

Smallart ?rün Gruplar?

Her ??züm Bir Projedir!

Mü?terilerimizin isterleri tan?mland???nda, sahip oldu?umuz donan?m kütüphanesinden projeye en uygun donan?m? se?eriz. Bu sayede etkin kaynak kullan?m? yap?yor, optimize donan?m ?nerisinde bulunabiliyoruz. ?rün maliyeti konusunda da h?zl? ?ng?rülerde olu?turabiliyoruz.?

Olgunla?m?? donan?m ??zümüne uygun senaryolar? haz?rl?yoruz. Laboratuvar testlerini yap?yoruz, saha testleri ile ürünün geli?tirilecek alanlar?n? belirliyoruz. ?terasyon y?ntemi ile sahada sorunsuz ?al??ma a?amas?na geliyoruz.?

Akredite laboratuvarlarda ürünlerimizi sertifikaland?r?yoruz.?

Back to Top