Search

?EVRE POL?T?KAMIZ

Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttu?umuz sürdürülebilir büyümenin, sürdürülebilir ?evre ve enerji ilkelerini ya?att???m?z sürece mümkün oldu?unun bilincinde bir kurum olarak;

?evre Politikam?z?n Temelleri

Do?al kaynaklar? verimli kullanmay?, geri d?nü?üm ve geri kazan?m? artt?rmay?,

Tasar?m a?amas?ndan itibaren bütün süre?leri olu?tururken enerji verimlili?i sa?layan ve ?evre
dostu olan teknolojileri dikkate almay?,

?klim de?i?ikli?ine olumlu etki yapacak enerji verimlili?i projeleri geli?tirerek
uygulamay?,

Enerji verimlili?i sa?layan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri sat?n almay?,
performans? yüksek tasar?mlar? desteklemeyi,

?retim faaliyetlerimizi ?evre ve Enerji Y?netim Sistemlerini uygulayarak ger?ekle?tirmeyi
hedefliyoruz.

 

Bu do?rultuda;

? ?evre ve enerji ile ilgili yürürlükteki ulusal/uluslararas? yasal ve di?er ?artlara uymay?,
? ?evre kirlili?ini ?nlemeye ve korumaya y?nelik faaliyetler yürütmeyi,
? ?evre ve enerji performans?m?z? sürekli iyile?tirmeyi ve geli?tirmeyi,
? Faaliyetlerimizin olumsuz ?evre etkilerini azaltmak veya ortadan kald?rmak i?in
gerekli ?nlemleri almay?,
? Belirlenen ama? ve hedeflerimizi periyodik olarak g?zden ge?irmeyi, bu ama? ve
hedeflere ula?mak i?in gerekli kaynaklar? olu?turmay?,
? Politikam?z?n payda?lar?m?z taraf?ndan anla??lmas?n? ve benimsenmesini sa?layarak, bilin? ve
duyarl?l??? artt?rmay? beyan ve taahhüt ederiz.

?lke ve hedeflerini ger?ekle?tirmek üzere, ISO 14001:2015 ?EVRE Y?NET?M S?STEM? gerekliliklerini kar??layarak uygulamak ve geli?tirmek üst y?netim olarak ?ncelikli taahhüdümüzdür.

Tüm ?al??anlar?m?z bu vizyon ba?lam?nda ISO 14001:2015 standard?n?n kurulu?umuzdaki uygulamalar?n?n gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür.
?st y?netim olarak; ?al??anlar?m?z?n ISO 14001:20115 ?evre Y?netim Sistemini uygulamak ve süreklili?ini sa?lamak i?in en yüksek ?abay? g?stermelerini ve gerekli ?al??malar? ger?ekle?tirmelerini bekliyor, bu y?nde üstümüze dü?en g?revleri hassasiyetle yerine getiriyoruz.

Back to Top