Search

KAR?YER

?nsan kaynaklar? misyonumuz
sürekli geli?en ve geli?tiren insan kayna?? yaratmakt?r.

Yenilik?i, de?er yaratmay? hedefleyen, ileti?imi merkeze koymu? tak?m arkada?lar? i?in en uygun ?al??ma ortam?n? sa?lamaya ?al???yoruz.

Ges Teknik’te ??e Al?m

?irketimiz, Türkiye’nin en geni? aday veri taban?na sahip profesyonel kariyer siteleriyle i?e al?m sürecini yürütür.

Olu?an ihtiya?lar do?rultusunda yetkinlik ve tecrübe beklentilerini tan?mlayan i? ilanlar? yay?nlan?r. Ba?vurular aras?ndan uygun ?zge?mi?lere sahip adaylar g?rü?meye davet edilir. B?lüm müdürleri taraf?ndan yap?lan mülakatlar?n olumlu olmas? ve ki?ilik envanter sonu?lar?n?n pozisyonla ?rtü?mesi durumunda, adaylar üst y?netim ile ikinci bir g?rü?meye davet edilirler.

Mülakat a?amalar?n?n sonucunda i? teklifini olumlu de?erlendiren adaylar?n i?e yerle?tirilmelerinin ard?ndan mülakat süre?lerine dahil olmu? tüm adaylara g?nderilen cevap mektubu ile i?e al?m süreci tamamlan?r.

Performans Y?netimi

Sene ba??nda ?al??ma arkada?lar?m?zla beraber belirledi?imiz o y?l?n tan?ml?, ?l?ülebilir, kabul edilmi?, ula??labilir, süresi belirli hedefleri ara d?nemde ve sene sonunda de?erlendiririz.? Ara de?erlendirme d?nemi geri bildirim almak ve y?l?n geri kalan?n? do?ru bi?imde y?netmemiz i?in kritik ?nem ta??r.

?al??anlar?m?z ile yapt???m?z performans de?erlendirmeleri ve geli?im hedefleri do?rultusunda, her ?al??an?n y?l i?inde alaca?? e?itimler planlan?r. ?? ve d?? kaynakl? e?itimlerle ?al??anlar?n kendilerini geli?tirmesi hedeflenir.

?irket i?inde ?al??an memnuniyet düzeylerini ?l?mek amac? ile y?ll?k “?al??an Memnuniyeti Anketi” uygulan?r. Anket, üst y?netimin, genel ?al??an memnuniyetini ve beklentilerini anlamak i?in kulland??? en ?nemli ara?lardan biridir.

?cret ve Ek Menfaatler

?cret ve ek menfaatler politikam?z ?al??anlar?m?z?n yetkinliklerini, üstlendikleri g?rev ve sorumluluklar?, e?itim ve i? tecrübelerini esas al?r. Yüksek performans? ?düllendiren, adil ve yenilik?i yakla??m ilgili prosedürler ile a??k bir ?ekilde tan?mlan?r ve tüm ?al??anlara payla??l?r.

Back to Top