Search

KAL?TE POL?T?KAMIZ

?rün ve hizmet kalitemizle olu?turdu?umuz
güvenin süreklili?ini sa?lamay? ilke edindik.

Kalite Politikam?z?n Temelleri

Mü?teri beklentilerini kar??lay?p, mü?teri memnuniyetini artt?rmak ve mü?teri sadakati geli?tirmek,

Ulusal ve uluslararas? standartlara uygun hizmet vermek ve ürünler sa?lamak,

Kurumsal performans? her disiplinde düzenli ?l?ümleyip, g?zden ge?irerek sürekli iyile?tirme ve geli?tirme f?rsatlar?n? tan?mlay?p uygulamak,

?al??an memnuniyetini sa?lamak ve ?al??an yetkinliklerini e?itim ve deneyimlerle geli?tirmek,

?evreye duyarl? i? ak??lar? tan?mlayarak sürdürülebilir kaynak y?netimi ile do?al kaynaklar? ve ?evreyi korumak.

Back to Top