Search

OEM ??Z?MLER?

OEM mü?terilerimizin, adil fiyatlama, iyi hizmet ve kaliteli ürünleri hakketti?ini bilerek ürün gam?m?z? yeniliyor, onlara güncel, h?zl? ve rekabet?i ??zümler sunuyoruz.

Ges Teknik olarak, HVAC sekt?ründe makine imalat? yapan firmalar?n otomasyonlu?-paket tip- cihazlar?n?n haz?rlanmas? i?in otomasyon ??zümü sunuyoruz.

Genellikle projeden projeye de?i?kenlik g?steren paket tip cihazlar?n, farkl? giri?, ??k?? ve senaryo ihtiya?lar?n?, tecrübeli ekibimizin sistematik yakla??m? ve yaz?l?m ??zümleriyle projelendiriyoruz. Otomatik kontrolün bir par?as? olan di?er kontrol ekipmanlar? motorlu vana, damper motorlar?, HVAC sens?rlerini de stoklar?m?zdan temin ediyoruz.

Otomatik kontrol kapsam?nda cihaz i?in ihtiya? duyulan otomasyon panolar? yaz?l? prosedürler kapsam?nda tan?mlanm?? kalite ve performans kurallar?na g?re uzman ekibimiz taraf?ndan tasarlan?p üretilmektedir. Bu sayede fabrika ortam?nda devreye al?nm?? otomasyon sistemi ile tak-?al??t?r cihazlar?n üretilerek dünyan?n bir?ok yerinde ?al??mas?na katk?da bulunuyoruz.

Fan Coil Kontrolünde Uzman ??zümler

Fan coil cihazlar?n?n tek ba??na veya otomasyon sistemine ba?lanarak kontrol edilmelerini sa?layan Fan coil termostatlar? üretiyoruz. Parametrik alt yap?s? ile, istenen senaryolar?n kolayca uygulanmas?na izin veren fan coil termostatlar? BAcnet ve Modbus haberle?me se?enekleri ile otomasyon sistemine de ba?lanabilmektedir. OEM mü?terimizin, kendi markas?n? kullanmay? istemesi halinde, ?zelle?mi? dokümantasyon ve logo uygulama hizmeti veriyoruz.

Enerji Tasarruf Kahraman? Is? Geri Kazan?m ?nitesi Kontrol?rleri

Farkl? giri? ve ??k?? konfigürasyonlar?na sahip ?s? geri kazan?m kontrol?rlerini, hem yurti?i hem yurtd??? OEM mü?terilerimizin istedi?i ?al??ma senaryosuna uygun olarak yaz?l?m de?i?iklikleri ile ?zelle?tiriyoruz.

Havaland?rma sekt?rünün OEM üreticilerinin yan?nday?z.

Ges Teknik Bülten ?yeli?imize kaydolun.
Yeniliklerden haberiniz olsun

Back to Top