Search

B?NA OTOMASYON S?STEM ??Z?MLER?

Dünya’n?n enerjiye duydu?u ihtiya? her ge?en gün art?yor ve enerjide verimlilik ve tasarruf daha da ?nem kazan?yor.
Ges Teknik olarak bu bilin?le ak?ll? Bina Otomasyon Sistem ??zümleri (BOS/BMS) sunuyoruz.

??Z?MLER?M?Z

Bina ve kapal? ortamlar?n iklimlendirme konfor ko?ullar?nda olmas?n? sa?l?yoruz. Ortam? payla?an insan ve canl?lar?n hem konforu hem de enerji tasarrufunu deneyimlemesini sa?l?yoruz.

Ma?azalarda HVAC otomasyonu ile hem ofis ?al??anlar?n?n hem de ma?aza mü?terilerinin, tazelenmi?, filtrelenmi?, sa?l?kl? havay? solumas?n? sa?l?yoruz.

Do?ru iklimlendirme ile ofiste ya?anan s?cak-so?uk sava?lar?n?n sonland?r?yoruz.

?klimlendirme enerji maliyetlerini azalt?yoruz.

TECR?BEM?Z

Hem yurt i?in de hem yurt d???nda projeler yap?yoruz.

Hastane otomasyonundan, ma?aza otomasyonuna geni? bir yelpazede otomasyon ??zümü sunuyoruz.

Mü?teri beklentilerine g?re sürekli geli?tirdi?imiz, ?evreci ve rekabet?i ??zümleri ortaya koyuyoruz.

20 y?la yakla?an ?irket tecrübemiz ile projelerde bilir ki?i oluyor, dan??manl?k veriyoruz.

?? YAPI? ?EKL?M?Z

Bina otomasyonu i?in gereken bütün bu süre?lere sahip olmam?zdan ?türü ANAHTAR TESL?M ??zümler sunabiliyoruz.

Mekanik projelerin ula?mas? ile otomasyon projelendirmesi sürecini ba?lat?yoruz.

Nokta listelerinin haz?rlanmas?

Saha malzemelerinin se?ilmesi

PLC ve üst otomasyon se?imleri

MCC VE DDC pano tasar?mlar? ve üretimi

Saha süpervizyonu, dan??manl??? ve koordinasyonu

?klimlendirme senaryosuna uygun yaz?l?mlar?n haz?rlanmas?

Devreye alma ve testlerin yap?lmas?

Kullan?c? e?itimlerinin verilmesi

Servis ve bak?m hizmeti

Fark yarat?yoruz ?ünkü,

Mü?teri beklentilerini kar??layacak ??zümleri h?zl? bi?imde sunan dinamik bir ekibimiz var.

Süre? y?netimini sadece tecrübemizle de?il, tasarlad???m?z dinamik ve yenilik?i kurallarla y?netiyoruz.

Sürekli geli?im parolas? ile yenileniyor ve ilerliyoruz. Amac?m?z, mü?terilerimizin güvenilir partneri olarak, ba?ar?l? projelere imza atmakt?r.

Back to Top