Search

Ar?zal? ürünü nas?l g?ndermeliyim?

A?a??daki formu bilgisayar?n?za indirdikten sonra ilgili alanlar? doldurup, ar?zal? ürünle birlikte taraf?m?za g?nderebilirsiniz.

Ar?zal? ürün g?nderim formu

Fancoil ile termostat aras?na hangi kabloyu ?ekmeliyim?

Sistem 2 borulu ise 6 damarl?, 4 borulu ise 7 damarl? kablo kullan?lmal?d?r. Fan coilin fan motoru gücüne g?re de kesit belirlenmelidir. ?nerilen 1,5mm LIHCH kablodur.

Termostat besleme kablosu nereye ?ekilmelidir?

Besleme kablosu enerji panosu ile fan coil termostat buat? aras?na ?ekilmelidir. ?nerilen 3*1,5mm kablo kullan?lmas?d?r.

Pencere konta?? kullan?m? ne i?e yarar?

Pencere kontak kullan?m? olduk?a ?nemlidir. Dijital ve haberle?meli termostatlar?m?zda pencere kontak giri?i bulunur. Pencere konta?? termostata ba?land??? zaman, pencerenin a??lmas? durumunda fan coil ünitesi kapal? duruma ge?er.

Otel odas? kartl? giri?e g?re termostat?n kontrolünü sa?layabilir miyim?

Evet. Dijital veya haberle?meli termostatlar?m?zda bu ?zellik bulunmaktad?r. Otel misafiri oda i?erisine giri? sa?lad???nda fan coilin ?al??mas?n?, ??kt???nda ise fan coilin durmas?n? sa?lar.

Harici s?cakl?k sens?rüne g?re termostat?n kontrolünü sa?layabilir miyim?

Evet. Dijital veya haberle?meli termostatlar?m?z?n baz? modellerinde bu ?zellik bulunmaktad?r. Uygulamalara g?re de?i?kenlik g?stermekle birlikte ?rne?in d?nü? havas? kanal?na tak?lan sens?r, termostata ba?lanarak termostat s?cakl?k kontrolü yapabilir.

Enerji gidip geldi?inde termostat son ayarlar?nda kalabilir mi?

Dijital ve haberle?meli termostatlarda parametre menüsünden bu ayar yap?labilir. Termostatlar hali haz?rda enerji kesilip gelmesinden sonra son ayarda ?al??acak ?ekilde g?nderilmektedir.

1 termostata 2 adet fan coil ba?lant?s? yap?labilir mi?

Hay?r. Bu ?ekilde ba?lant? yap?lmas?n? ?nermiyoruz. Ancak fan coil motorlar?n?n toplam gü?leri termostat ??k?? r?lesi gücünden dü?ük ise bu ba?lant? kontrollü bi?imde yap?labilir. Bu tip uygulama ihtiya?lar?nda fan coil ?oklama kart? kullan?lmas?n? ?neriyoruz.

Mahal s?cakl??? ?l?ümüne kalibrasyon yapabilir miyim?

Evet. Dijital ve haberle?meli tüm fan coil termostatlar?nda parametre menüsünden sens?r kalibrasyon ayar? yap?lmaktad?r.

Ar?zal? bir ürünü, garanti kapsam?nda de?erlendirilmesi i?in nas?l g?nderilmesi gerekir?

?ründe bir ar?za ya?anmas? durumunda gerekli bilgilerin sat?? sonras? servis ekibine sa?l?kl? bir bi?imde aktar?lmas?n? sa?layan Ar?zal? ?rün Bildirim Formu ve Sevk ?rsaliyesi ile ürün Ges Teknik’e ula?t?r?lmal?d?r.

Is? geri kazan?m kontrolünde ekranda ar?za uyar?s? g?rüyorum, sorunu nas?l ??zebiliriz?

?rünlerle birlikte verilen dokümanda ar?za kodlar? g?rülebilir.? E?er dokümana eri?iminiz yoksa, ürüne ?zel tan?mlanm?? olan ürün kodu ile sat?? sonras? deste?e d?nerek bilgi alabilirsiniz.

Back to Top