Search

2003 YILINDAN BUG?NE

?klimlendirme & HVAC cihaz? otomasyon projeleri ger?ekle?tiriyor;
Arge ekibimizle HVAC otomasyon ürünleri geli?tiriyoruz.

Ges Teknik, 2003 y?l?nda, Bina Otomasyonu ve Klima Sistemleri konular?nda faaliyetlerine
ba?lad?. Bugüne de?in, tecrübeli kadrosuyla, pek ?ok projeyi ba?ar?yla tamamlayan Ges Teknik,
bu alandaki ?al??malar?n? büyüterek devam ettiriyor.

2008 y?l?nda i? süre?leri, organizasyon ve ürün gruplar?ndaki yap?lanmas?yla, faaliyet alanlar? geni?ledi.

Mü?terilerine, Is?tma-so?utma, havaland?rma, tesisat ak??kan kontrolü, otomatik kontrol ve bina otomasyon sistemlerine y?nelik, teknik malzeme sat??? ve OEM ??zümlerinin yan? s?ra anahtar teslim bina otomasyon sistemi alan?nda teknik hizmet sunmaya ba?lad?.

2009 y?l?nda hayata ge?en ARGE süre?leri, Ges Teknik’in i? modelinin ayr?lmaz bir par?as?. OEM grubu mü?terileri i?in tasar?m?, algoritmas? ve üretimi Ges Teknik’e ait kontrol ??zümleri her ge?en gün geli?iyor ve hem yurt i?i hem yurt d??? mü?terilere ula??yor.

Ges Teknik, güncel teknolojinin s?k? takip?isi oldu?u i?in kuvvetli bir ürün portf?yüne sahip. Bunun sayesinde iklimlendirme otomasyonu pazar?nda yeri her y?l daha da sa?lamla??yor. 40’? a?k?n gen? ve dinamik ?al??an? ve ISO 9001 Kalite Y?netim süre?leriyle gelece?e güvenli ad?mlarla ilerliyor.

Ges Teknik’in uzman ekibi olarak sizlere ??züm üretmek i?in var gücümüzle ?al??maya devam edece?iz.

40+

?al??an Say?s?

260+

OEM Projesi

920+

Bina Otomasyon Projesi

1200+

Mutlu Mü?teri

Back to Top